Warunki zwrotu opłaty 2022

 1. W przypadku opłacenia wcześniej stacjonarnego udziału w Sympozjum Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału i otrzymania pełnego zwrotu dokonanej opłaty – o ile zaznaczył odpowiednią opcję w zgłoszeniu rejestracyjnym lub zgłosił pisemnie (może być drogą elektroniczną) chęć rezygnacji z udziału w Sympozjum do 14 dni od opublikowania informacji o zmianie formy Sympozjum . W pozostałych przypadkach zakłada się uczestnictwo online w Sympozjum, a uczestnik otrzymuje zwrot nadpłaty wynikający z różnicy cen pakietów (uczestnictwo stacjonarne – uczestnictwo online).
 2. Zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty wynikający ze zmiany formy realizacji Sympozjum następuje do 30 dni od opublikowania decyzji o zmianie formy, bezpośrednio na konto bankowe, z którego została dokonana płatność, w przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, przy czym nie pobiera się dodatkowej opłaty z tytułu realizacji tych czynności.
 3. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 4. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:

  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota

  do dnia 31.01.2022 r. Zwracane jest 90% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 31.01.2022 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 5. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 6. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.